RSS

Przeciętne wynagrodzenie emerytury

Wyświetlono posty wyszukane dla zapytania: Przeciętne wynagrodzenie emerytury


Temat: zarobki - IIgr, -ILE?
google.pl nie boli:) na przyszlosc to sprawdzaj w www.zus.pl
Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za
kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia
świadczeń.

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 września 2006 r. - 1699,10 zł
od 1 grudnia 2006 r. - 1725,30 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 września 2006 r. - 3155,50 zł
od 1 grudnia 2006 r. - 3204,10 zł

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70%
przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego
wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta
rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej
jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych
waloryzacjach), tj. od 1 marca 2006 r.:

* 413,37 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
* 310,05 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
* 351,38 zł - renta rodzinna dla jednej osoby

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli
przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Temat: umowa o dzielo a niepelnosprawny.
Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilno-prawnej i w związku z tym od
wynagrodzenia otrzymywanego na jej podstawie nie są odprowadzane składki
rentowo-emerytalne oraz zdrowotne. Natomiast oczywiście od takiego
wynagrodzenia odprowadzany jest podatek. Rencista podejmujący pracę powinien
pamiętać jednak o tym, że jeżeli jego wynagrodzenie przekroczy określony
poziom, to jego renta zostaje pomniejszona lub zawieszona. Wygląda to w sposób
następujący:
Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za
kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia
świadczeń. Od 1 września 2003 r. jest to 1498,80 zł. Zawieszeniu ulegają
emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający
130% przeciętnego wynagrodzenia (2783,40 zł). W przypadku gdy przychód osiągany
przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie
niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu
niezdolności do pracy oraz renta rodzinna ulegną zmniejszeniu.
Osoba pobierająca rentę ma ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne. W momencie,
gdy wypłacanie renty zostaje zawieszone, zawieszeniu ulega także opłacanie
składek ubezpieczeniowych.

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych


Temat: zly stan zdrowia a praca w Komisji
belgofan, ty to masz chyba jakas fobie w odniesieniu do Belgow?

Twoja uwaga jest o tyle ciekawa, ze Polska ma jeden z najwyzszych odsetek osob na rentach inwalidzkich i przedwczesnych emeryturach sposrod wszystkich panstw czlonkowskich. Ja bym to podsumowal haslem "cudze ganicie, swego nie znacie"....:

"W Polsce na 1000 osób w wieku 20-64 lata przypada aż 130 rencistów - jest to ponad dwukrotnie więcej, niż średnio w innych krajach OECD. Relacja przeciętnego świadczenia rentowego w Polsce do przeciętnej emerytury czy przeciętnego wynagrodzenia jest stosunkowo wysoka na tle innych krajów europejskich. Uczestnicy spotkania stwierdzili również, że w ostatnich kilkunastu latach renty inwalidzkie były łatwiej dostępne niż inne świadczenia społeczne, a system rentowy traktowany był jako wygodna forma wycofania się z rynku pracy"

"Zjawisko niepełnosprawności jest większe w Polsce niż w większości krajów, nawet
biorąc pod uwagę różnice wynikające z definicji. Jednym z powodów jest fakt, iż ponad
1/3 osób w wieku produkcyjnym, które są “prawnie” niepełnosprawne nie są
“biologicznie” niepełnosprawne. Przekrój wiekowy osób będących “prawnie” lecz nie
“biologicznie” niepełnosprawnymi sugeruje, iż system jest wykorzystywany jako forma
wcześniejszego przejścia na emeryturę. Ponad 12% wszystkich mężczyzn w wieku 60-64
lat i ponad 11% wszystkich kobiet w wieku 55-59 lat posiada zaświadczenia o
niepełnosprawności nawet jeśli sami nie czują się niepełnosprawni."Temat: Kiedy 1000 Rozrywek za średnią płacę
widok22 napisał:

> Według danych ZUS przeciętne wynagrodzeniew Polsce w I kwartale 2004 r.
> wyniosło 2332 zł 17 gr.
> Cena det. Rozrywki wynosi 2 zł 40 gr.
> To oznacza, że za przeciętne wynagrodzenie można dziś kupić 971 Rozrywek.
>
> Według danych z tej samej strony zus.pl w 1982 roku przeciętne wynagrodzenie
> wynosiło 11631 zł.
> W lipcu 1982 roku Rozrywka kosztowała 20 zł (mam nr 8 Rozrywki wznowionej po
> przerwie w związku z wprowadzeniem stanu wojennego - z 11 lipca 1982 r., 16
> stron bez okładki).
> Czyli w 1982 roku za przeciętne wynagrodzenie można było kupić 581 Rozrywek.
> Spodziewalibyście się?
=====================================

Ciekawa stytystyka. Nie dowierzają do końca z tym 1982 (pamięć jest zawodna by
kodować takie rzeczy, sprawdziłem sam. Wszystko się zgadza :)
Sprawdziłem także przy okazji, że moje zarobki wynosiły w tym roku 82 - 325%
średniej tej kwoty, a w nastepnych latach podobnie, az do 345% średniej
krajowej. To pamiętam, a raczej dokumenty :), bo było to konieczne do wybrania
kilku lat kolejnych aby wyliczyć mi emeryturę. Ale i tak zgodnie z ustawą
obcięto ta średnia to 250% :(((

Teraz jest już ciut inaczej, jest tych filarów od metra.

A wracając do tego kiedy tysiąc Rozrywek za średnią płacę, to myślę, że na
dniach, a za kilka lat gdy ceny, ale i zarobki staną się bardziej europejskie,
to kto wie, może i 2 tyś. Rozrywek za średnia płacę nie jest tak odległe.

Czego oczywiście wszystkim życzę oby spełniło się jak najprędzej

JędrzejTemat: Czy jest limit emerytury z OFE i ZUS?
Dzień dobry. Rzeczywiście w starym systemie istniało ograniczenie wysokości
świadczenia emerytalnego. Płaciliśmy składki od całości wynagrodzenia, ale
podstawa wymiary emerytury, czyli zarobki służące do obliczenia wysokości
świadczenia nie mogły przekraczać 250% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. Dodatkowo wysokość świadczenia nie mogła być wyższa niż 100% podstawy
wymiaru jego obliczenia.
Obecnie składki na ZUS na ubezpieczenia emerytalno-rentowe płacimy do
30-krotności prognozowanego na dany rok wynagrodzenia w gospodarce narodowej
(czyli w dużym skrócie do 250% miesięcznie), a suma zgromadzonych składek (w ZUS
„zaksięgowana” i waloryzowana a w OFE inwestowana) stanowić będzie podstawę
obliczenia w przyszłości emerytury. Ale tę podstawę dzielić będziemy przez
średnie dalsze trwanie życia w wieku przejścia na emeryturę, co oznacza zmiany w
stosunku do starego systemu zarówno w stosunku do zarabiających poniżej jak i
powyżej średniego wynagrodzenia. Dla wszystkich oznacza niższą stopę zastąpienia
utraconego zarobku (czyli wysokość emerytury do wysokości osiąganych zarobków).
Ograniczenie wysokości składki oznacza, że np. zarabiając 400% przeciętnego
wynagrodzenia, składki odprowadzane są od 250% i ta kwota stanowi podstawę
obliczenia emerytury. W praktyce osoba ta po przejściu na emeryturę otrzyma może
20%-30% swoich zarobków.
Temat: Waloryzacja rent i emerytur co roku
I co najważniejsze-likwidacja starego portfela
"Zgodnie z podpisaną nowelizacją ustawy o rentach i emeryturach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przywrócona zostanie coroczna
waloryzacja rent i emerytur o wskaźnik inflacji i co najmniej 20
proc. wskaźnika wzrostu płac.

Nowela zakłada ponadto likwidację tzw. starego portfela. Dla
świadczeń przysługujących emerytom i rencistom urodzonym po 31
grudnia 1929 r. podwyższona zostanie kwota bazowa do 100 proc.
przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości
świadczenia w dniu jego przyznania - od 1 marca 2008 r. Chodzi o
osoby, które przeszły na emeryturę w latach 1993-1998 i otrzymały
emerytury wyliczone na podstawie zaniżonej kwoty bazowej do 91 proc.
przeciętnego wynagrodzenia.

Waloryzacja o wskaźnik wyższy niż 20 proc. realnego wzrostu płac
będzie możliwa za zgodą Komisji Trójstronnej. Waloryzacja będzie
dokonywana co roku, 1 marca. Nowela pozwala też, by waloryzacja z 1
marca 2008 r. objęła także rok 2007, w którym jeszcze nie
obowiązywała."

Znów rzucą po jakieś 10 zł/m-c. A gadania od metra.
Temat: Pozasejmowa lista płac posłów
Pozasejmowa lista płac posłów
Jak to się dzieje, że poseł który pobiera ogromne kwoty uposażenia
poselskiego, otrzymuje również emeryturę. Ja pobieram rentę rodzinną
wojskową po zmarłym mężu i każde przekroczenie 70% przeciętnego
wynagrodzenia powoduje zmniejszenie emerytury o kwotę przekrocznia lub jej
zabranie gdy dochody przekroczą 130 % przeciętnego wynagrodzenia. Dlaczego
posłowie są poza prawem. Przecież powinni prawa bronić ??Temat: zakup sprzetu rehabilitacyjnego(biezni do biegania
Dofinasowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z NFZ jest nie możliwe, gdyż bieżnia do biegania nie znajduje się w wykazie przedmiotów objętych dofinansowaniem wg Dz.U.04.275.2732.

Jednak osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnyze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ulokowanych w PCPR (ewentualnie w niektórych miastach w MOPS).

O dofinasowanie ubiegać się mogą osoby niepełnosprawne, jeżeli ich średni miesięczny dochód na osobę, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
(Źródło: Dz.U.02.96.861)
Temat: Zasiłek pielęgnacyjny - czy są zainteresowani?
dofinansowania z Centrum Pomocy Rodzinie
Oficjalnie zalezy to od konkretnego powiatu i planu, ktory soie ustali dany powiat.
Np w Bialymstoku: tylko na likwidacje barier architektonicnych i w komunikacji

Jesli w inych jest dofinanowanie turnusow rehabilitacyjnych (tu pamietajmy o kryterium dochodowym: przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.)

Aha.. obawiam sie, ze nie istnieja turnusy rehabilitacyjne dla NASZYCH dzieci.
Temat: Jak przeżyć w Warszawie za 1000 zł i nie zwariować
to się nazywa powolne umieranie w kraju bezprawia
Kochana takich jak Ty jest tysiące i tak jak Ty musimy wybierać - albo opłaty
albo życie i lekarstwa. Widzisz jesteśmy w UE a sytuacja w kraju się nie
zmieniła. Jeden ma miliony miesięcznie a drugi musi wybierać. To jest smutne,
żenujące, upokarzające i baradzo bardzo smutne. Gdybyśmy żyli w kraju prawa
sytuacja była by inna ale tak nie jest. Dlatego wszyscy powinniśmy zawalczyć o
godne życie dla nas wszystkich a mianowicie o ujednolicenia wynagrodzeń,
emerytur i rent. Nikt w tym kraju nie chce być niewolnikiem tylko zarabiać
godnie i żyć normalnie w kraju prawa !
A puki co nie daj się oszukiwać i walcz o lepszą pracę miła ! Przeciętne
wynagrodzenie winno być przynajmniej 2800 zł/1 osobę przy cenach jakie są na
rynku a szczególnie droga jest warszawa, opłaty - życie - środki czystości oraz
środki na lekarstwa czy inne podstawowe produkty nie mówiąc już o ubraniach,
butach itd. a gdzie życie kulturalne - wakacje itd. ?? - to smutna
rzeczywistość dlatego winniśmy wreście zrobić w tym kraju porządek.
Mam nadzieję, że PiS wreście to zrozumie i następnym ruchem w walce o
normalność postanowi coś w tym kierunku aby było normalnie-prawnie i ludzko.
Temat: Nastroje w stoczni są podłe, a ciśnienie duże
> Jedyne rozwiazanie to strajk generalny = WSZYSCY stoczniowcy ze
> Szczecina, Gdyni i Gdanska jada do Brukseli i tam robia strajk
> okupacyjny biur tej p***ej komisji.
OK. ale strajkujcie ZA SWOJE PIENIĄDZE. Zacznijcie na siebie
zarabiać. W przeciwnym razie jesteście pasożytami, żerujacymi na
innych. Pomoc byłaby dla stoczniowców potrzebna, gdyby zarabiali
mniej od sprzedawcy w hipermarkecie lub mniej niż wynosi przeciętna
emerytura. A wychodzi na to, że ci biedacy ze swoich podatków
utrzymuja stoczniowców, których pensje są znacznie wyzśze od
przecietnego wynagrodzenia w kraju.Temat: Polak pracuje za pół darmo
Gość portalu: MBS napisał(a):

> "Za swoją pracę przeciętny Polak dostaje połowę tego, co dostać powinien -

Dlatego też Partia , Stronnictwo Ludowe oraz rząd wraz z Sejmem i Prezydentem
zdecydowali , ze minimalne wynagrodzenie wzrasta z dniem 1.01.2003 z 760 do
800 złotych.Poprawi to nie tylko sytuację najmniej zarabiających , ale także
zwiększy wpływy budżetowe z tytułu podatków dochodowych ,wpływające składki do
ZUS oraz składki na ochronę zdrowia.Zwiększenie minimalnej płacy pozwoli także
podwyższyć zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre zasiłki oraz zwiększyć
niektóre wynagrodzenia w administracji oraz w spółkach skarbu państwa.
Nie bez znaczenia jest także fakt , ze przez zwiększenie wynagrodzenia
minimalnego wzrośnie także przeciętne wynagrodzenie w kraju.Dzięki temu także
pracujący na własny rachunek będą wpłacać większe składki do ZUS , co w
przyszłości także i dla nich zaowocuje większym wymiarem emerytury.
Zmianę pozytywnie przyjęły wszystkie centrale związkowe wyrażając jednocześnie
nadzieję na dalszy wzrost wynagrodzenia minimalnego w nadchodzących latach.
Z socjalistycznym pozdrowieniem
Towarzysz ZbigniewTemat: Polak pracuje za pół darmo
Gość portalu: Zbigniew napisał(a):

> Gość portalu: MBS napisał(a):
>
> > "Za swoją pracę przeciętny Polak dostaje połowę tego, co dostać powinien -
>
>
> Dlatego też Partia , Stronnictwo Ludowe oraz rząd wraz z Sejmem i Prezydentem
> zdecydowali , ze minimalne wynagrodzenie wzrasta z dniem 1.01.2003 z 760 do
> 800 złotych.Poprawi to nie tylko sytuację najmniej zarabiających , ale także
> zwiększy wpływy budżetowe z tytułu podatków dochodowych ,wpływające składki
do
> ZUS oraz składki na ochronę zdrowia.Zwiększenie minimalnej płacy pozwoli
także
> podwyższyć zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre zasiłki oraz
zwiększyć
> niektóre wynagrodzenia w administracji oraz w spółkach skarbu państwa.
> Nie bez znaczenia jest także fakt , ze przez zwiększenie wynagrodzenia
> minimalnego wzrośnie także przeciętne wynagrodzenie w kraju.Dzięki temu także
> pracujący na własny rachunek będą wpłacać większe składki do ZUS , co w
> przyszłości także i dla nich zaowocuje większym wymiarem emerytury.
> Zmianę pozytywnie przyjęły wszystkie centrale związkowe wyrażając jednocześnie
> nadzieję na dalszy wzrost wynagrodzenia minimalnego w nadchodzących latach.
> Z socjalistycznym pozdrowieniem
> Towarzysz Zbigniew

A co na to pracodawcy?
bbTemat: Ministrowie proponują zmiany w systemie emeryta...
Gość portalu: slicja napisał(a):

> A co z podwójnym dawaniem pieniędzy wybrańcom?Dlaczego nie
nakazuje
> się rozwiązania umowy o pracę,aby otrzymać emeryturę?Taki
> pracoewnik,który ma wiek emerytalny otrzymuje 100 % emerytury i
> poennnsję w zakładzie.Czy pani prezes tworząc takie prawo nie
> myślała o swoich?Przecież taki przywilej otrzymały opsoby,które
> pracują najczęściej w firmach z udziałem skarbu państwa,są dobrymi
> przyhdupasami prezesów,mają kierownicze stołki,albo są działaczami
> związkowymi.Czyli ich dochody wzrosły ponieważ otrzymują wysokie
> wynagrodzenia i wysokie ponad przeciętne emerytury.I to jest
> skadndal.

pieprz.ysz slicja
emerytura to jego emeryta odłożone pieniądze, odkładał a teraz ma
prawo je konsumować.
A Ty bździągwo dlaczego niby chcesz takiemu emerytowi odmówić prawa
do pracy? Bolszewiczko? I to nie jest przyuwilej dla wybranych lecz
powszechnie obowiązujące prawoTemat: Czechy
Czechy zaczną reformę finansów
Czechy zaczną reformę finansów

d, PAP 26-09-2003, ostatnia aktualizacja 26-09-2003 20:37

Czeski parlament uchwalił w piątek wszystkie projekty ustaw związanych z
reformą finansów; jest ich jedenaście. To podwójny sukces czeskiego rządu
koalicyjnego Vladimira Szpidli, który kilka godzin wcześniej przetrwał
głosowanie nad wotum nieufności

Rządowy pakiet reform wprowadza cięcia w wydatkach budżetowych i zmiany
podatkowe. Celem reformy jest zmniejszenie deficytu do 4 proc. PKB w 2006 r. z
oczekiwanych w tym roku 7 proc. Wśród uchwalonych reform znalazło się stopniowe
podnoszenie wieku emerytalnego, tak by w 2013 r. mężczyźni i bezdzietne kobiety
przechodzili na emeryturę po ukończeniu 63 lat. Obniżany ma być z kolei wymiar
wcześniejszych emerytur. Obniżony został też zasiłek chorobowy: za pierwszy
trzy dni zwolnienia lekarskiego - aż do połowy obecnego poziomu. Niższy będzie
także zasiłek za pierwsze 14 dni zwolnienia.

Posłowie uchwalili też zamrożenie na trzy lata wynagrodzeń urzędników
państwowych, których płaca nie będzie mogła przekraczać trzykrotności
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze publicznym.

"Położyliśmy solidne fundamenty pod budżet" - skomentował po głosowaniu premier
Szpidla. Minister finansów Bohuslav Sobotka przypomniał, że przegłosowany
pakiet to dopiero początek głębokiej reformy finansów
publicznych. "Przygotowujemy drugą fazę, która rozpocznie się wraz ze złożeniem
trzech projektów ustaw dotyczących walki z szarą strefą" - zapowiedział.
Temat: co z moja emerytura???
Za 30 dni uzyskam prawo do emerytury (65 lat). Jestem od 1991 roku na rencie.
Przeciętne wynagrodzenie w roku 1991 obliczono z 3 lat z ostatnich 10 lat
pracy i wskaznik wysokości podstawy wymiaru wynosił 187,6 % przy zatrudnieniu
składkowym 32 lata i nieskładkowy 6 m-cy. Obecnie mam zatrudnienie składkowe
37 lata i nieskładkowe 6 m-cy. Czy do obliczenia emerytury zostanie przyjęty
obliczony wskaźnik wysokości podstawy 187,6 % czy będę musiał podpisać
oświadczenie w ZUS o możliwości ponownego przeliczenia wskaźnika wysokości
podstawy który dla kolejnych 10 lat a ostatniego 20 lecia wynosi 154,05 a za
okres 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia 166,23 %
Z poważaniem f.h.Temat: Renty i emerytury po nowemu
Jak będą waloryzowane renty i emerytury
Świadczenia rencistów i emerytów będą waloryzowane tylko wtedy, gdy skumulowana
inflacja przekroczy 5 proc., nie rzadziej jednak niż co dwa lata. Będą one
podwyższane tylko o wskaźnik inflacji, a nie, jak dziś, dodatkowo o 20 proc.
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Temat: Ministrowie proponują zmiany w systemie emeryta...
Ministrowie proponują zmiany w systemie emeryta...
A co z podwójnym dawaniem pieniędzy wybrańcom?Dlaczego nie nakazuje
się rozwiązania umowy o pracę,aby otrzymać emeryturę?Taki
pracoewnik,który ma wiek emerytalny otrzymuje 100 % emerytury i
poennnsję w zakładzie.Czy pani prezes tworząc takie prawo nie
myślała o swoich?Przecież taki przywilej otrzymały opsoby,które
pracują najczęściej w firmach z udziałem skarbu państwa,są dobrymi
przyhdupasami prezesów,mają kierownicze stołki,albo są działaczami
związkowymi.Czyli ich dochody wzrosły ponieważ otrzymują wysokie
wynagrodzenia i wysokie ponad przeciętne emerytury.I to jest
skadndal.Temat: zainwestowałam w arke..
W PZU dostalaś po łapach bo nie dotrzymalaś warunków umowy. Jesli masz zamiar na
emeryture to IKE jest świetny bo zyski z IKE są nieopodatkowane, istnieje limit
wpłat ustalany na każdy rok kalendarzowy, wpłaty te nie mogą przekroczyć kwoty
odpowiadającej 150% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o
prowizorium budżetowym ALE MUSISZ CIąGNąC DO WIEKU EMERYTALNEGO. ( PRZYPOMINAM
że za rok ma wejść zrównanie wieku ) a co do ARKI to jak najbardziej OK tylko
skoro na emeryture to AKCJE. Jeżeli dla ciebie 500zl jest dużo to jest dużo
funduszy gdzie wplaty są min 50zł np. DWS TOP 50 MiŚ - bardzo ciekawy funduszTemat: czy nas to może dotyczyć????
czy nas to może dotyczyć????
Ustalenie górnej granicy podstawy wymiaru emerytur i rent na poziomie 250
proc. przeciętnego wynagrodzenia nie narusza konstytucji, choć w przeszłości
składki na ZUS opłacało się od wszystkich zarobków.

(...) wynagrodzenie, od którego płacono składki na ZUS, wynosiło ok. 500 proc.
przeciętnej płacy, natomiast podstawa wymiaru zrewaloryzowanej renty rodzinnej
wdowy wyniosła 250 proc.

(...) Podwyższenie świadczeń osobom opłacającym kiedyś składki od wysokich
zarobków kosztowałoby ok. 1,7 mld zł rocznie i mogłoby naruszyć równowagę
budżetową, która także stanowi wartość konstytucyjną (sygn. P 13/04).

podano to jako jedyny argument

PozdrawiamTemat: gdzie znaleźć wartośc pieniądza sprzed lat?
może porównaj ze średnią płaca w tym roku? nie wiem na ile to rozwiązanie jest
pomocne, ale zus obliczając emeryture do średniej właśnie porównuje.
żeby sprawdzić jaka była wystaczy decyzja zusu o przyznaniu/naliczeniu emerytury
dla kogoś kto w tym roku był zatrudniony - ja teraz pod ręką nikogo takiego nie
mam. (ale znalazłem cos takiego: rok po powstaniu kor-u (kor powstał we wrześniu
1976r) przeciętne wynagrodzenie wynosiło około 4500 zł).
przeliczając i porównując z dzisiejszymi płacami pamiętaj o ich ubruttowieniu
(czy jak to się nazywało).
albo, rozwiązanie drugie, porównaj z kursem dolara z tamtego okresu.
Temat: Emerycie walcz o swoje!
Emerycie walcz o swoje!
Redakcja "Super Expressu" i Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów walczą o godne emerytury dla wszystkich.

Wspólnie podjęliśmy inicjatywę przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
dotyczącego wprowadzenia wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
powiększonego co najmniej o 50 proc. (w miejsce obecnych 20 proc.) realnego
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Temat: działalność gospodarcza a macierzyński
nie wiesz na co idą składki?
aktualnie są od podstawy 1456,36 co stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia,
oczywiście jeśli chcesz możesz płacić od podstawy takiej jaki masz dochód, tak
jak pracownik-zarobi 1000 płaci od 1000, zarobi 3000 płaci od 3000; niestety to
minimum jest ustalone na 60% średniej
jeśli płacisz od kwoty 1456,36 jest to równoznaczne z tym wszelkie świadczenia
będą zależne od tej kwoty (zasiłki, emerytura)

teraz płacisz 740,65 czyli
284,28 na ubezpieczenie emeytalne, czyli składka na emeryturę
189,33 na ubezpieczenie rentowe, czyli składka na przedemerytalną niezdolność
do pracy
35,68 na ubezpieczenie chorobowe, czyli na zasiłek w razie choroby i
macierzyństwa
26,21 na ubezpieczeie wypadkowe, czyli na zasiłek w związku z wypadkiem przy
pracy
169,47 na ubezpieczenie zdrowotne, czyli na służbę zdrowia
35,68 na Fundusz Pracy, czyli np. żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli chodzi o zasiłek to jest obliczana podstawa wymiary ze średniej z
ostatnich 12 m-cy. Będzie to 1475. Od tej kwoty odejmujemy składki społeczne
(18,71%) których za czas zasiłku się nie płaci czyli 275 i mamy 1200. Za 1
dzień zasiłkowy będzie 40. Za cały miesiąc przebywania na zasiłku będzie do
wypłaty 1200 - podatek czyli 972.
Temat: Lista polskich emerytur
W wielkim skrócie i uproszczeniu,najogólniej jak tylko można - emerytura nie
może być wyższa niż 250% przeciętnego wynagrodzenia. To na chwilę obecną, za
kilka lat będzie inaczej.
Powtarzam, jest to ogromne uproszczenie, ale wszystkie wyliczenia do tego się
sprowadzają.Temat: Podatki PO czy PiS?
Urealniając wynagrodzenia,emerytury,renty itd.można dopiero dyskutować nad
wprowadzeniem podatku 15%.Jestem pewna w 100%,że większość z nas nic nie zyska
na tej zmianie,a prawdopodobnie jeszcze straci.Co innego grupa osób
zarabiających powyżej 5000 zł miesięcznie.Pamiętacie, może reformę emerytalną
kiedy to przy przekazywaniu do ZUS składek na emeryturę ograniczono je do
wysokosci 250% przeciętnej płacy miesięcznej.Kto wtedy zyskał nie szary
Kowalski, ale jego dyrektor i kierownictwo.Temat: Od 1 marca emeryci mogą wnioskować o zwolnienie...
ereta napisał:

> A jak dochód przekroczy o 1 złotówkę 50% emerytury to się nie
> należy i emeryt, rencista straci przez tą złotówkę 17zł. Eh
> popaprańcy z tych miernych polityków. A co przeszkadzało GW podać
> dokładnych liczb zamiast procentów. Starzy niedołężni ludzie skąd
> mają to wiedzieć? Redaktorzy, więcej POMYŚLUNKU!!!!
### Pomyłka: zamiast 505 emerytury miało być 505 przeciętnego
wynagrodzenia.Temat: Jeszcze o "pomyśle Żakowskiego" - wyliczenia
Lipcowe świadczenie emerytalne o przeciętnej wysokości 1240zł pobrało 3,807 mln
emerytów. Liczba osób ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu
i rentowemu - 12,761 mln. (źródło -ZUS) Przeciętne wynagrodzenie brutto
wynosiło w 2003 roku 2201 zł.(GUS) Dotacja państwa w stosunku do zebranych
składek - 40% (bez KRUS)
Temat: Różnice trzech kultur.
Różnice trzech kultur.
Jak podała miejscowa prasa, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto /dane
za 2004 r./ w PL /region jeleniogórsko-wałbrzyski/ - 464,83 euro;
CZ /województwo libereckie - 508,74 euro;D /okręg drezdeński /- 2 212 euro.
Przeciętna emerytura brutto za ten sam okres: PL / województwo dolnośląskie/ -
269,95 euro; CZ/województwo libereckie/ - 225,74 euro; D/Saksonia/ - 835.45
euro.Dla mnie jest to porównanie mało optymistyczne tym bardziej, że często
bywam w euroregionie na styku trzech granic.
Temat: TK- dziś zdecydował
"Według Trybunału niezgodny z konstytucją jest tryb uchwalenia
ustawy abonamentowej oraz wprowadzenie przez Senat poprawek
merytorycznych. Senat m. in. jeszcze bardziej niż Sejm poszerzył
krąg osób zwolnionych z opłat abonamentowych o wszystkich
internowanych w stanie wojennym i ofiary stalinowskich wyroków, a co
do emerytów - chciał zwolnień tylko dla tych, których świadczenie
nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.
- Nowela ustawy abonamentowej może wejść w życie, bez niektórych
poprawek Senatu - zdecydował Trybunał. Dlatego z opłaty
abonamentowej będą zwolnione tylko te grupy, które zaproponował
Sejm: emeryci, którzy ukończyli 60 lat, bez względu na wysokość
emerytury, trwale niezdolni do pracy renciści, bezrobotni,
uprawnieni do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych. Dołączą oni
zwolnionych z opłat do tej pory, czyli osób, które ukończyły 75 lat
i inwalidów I grupy"

``, trwale niezdolni do pracy renciści, ```````cyli ,tylko
renciści,ktorzy mają rentę uznaną na zawsze- ci którzy na określony
czas są bogaci ?będą płacić?

nie jest
Temat: Co zrobić z emeryturami?
Scenariusz jest prosty
Starzejemy się i nasze pokolenie będzie dzierżyło władzę znacznie
dłużej- bo teraz i za kilkanaście lat.Po prostu nas przyszłych
emerytów będzie na tyle dużo ,że przegłosujemy każdą ustawę.W trosce
o nasze głosy emerytury wzrosną do poziomu 120% przeciętnego
wynagrodzenia.

Taki jest scenariusz (A)
Ciekawym zdradzę scenariusz (B)
Temat: Emerytury trochę inaczej
Emerytury trochę inaczej
Jak to jest z tymi pracujacymi za granica ?
Ja pracuje w Niemczech i koledzy strasza mnie ze moje
obowiazkowe skladki beda transferowane do polskiego ZUSu w
ramach integracji z UE.

Problem w tym, ze ZUS te pieniadze moze przeliczac po swojemu
(czytaj okrasc mnie) w zamian dajac smieszny staz skladkowy (wg
obowiazkowej skladki PRZECIETNEGO wynagrodzenia w Polsce:) ).
Swego czasu Czesi w mojej firmie cichcem zastanawiali sie nad
opuszczeniem Niemiec (firmy) przed wstapieniem ich kraju do UE,
by dostac wszelkie zwroty od rzadu Niemiec, ktore po 1 stycznia
beda transferowane do ich kraju (czytaj przejadane przez rzad
Czech)

Czy ktos sie orientuje jaka strategie Janosika obral nasz
polski rzad i ZUSik wobec pracujacych na Zachodzie (UE)???

Sebar
sebar_rysiu@yahoo.co.ukTemat: Od 1 marca emeryci mogą wnioskować o zwolnienie...
Od 1 marca emeryci mogą wnioskować o zwolnienie...
Tak beznadziejnej i nieprecyzyjnej informacji dawno nie
czytałem.EMERYTÓW głównie interesuje jaką kwotę stanowi obecnie 50%
przeciętnego wynagrodzenia ,czy dotyczy to średniego wynagrodzenia
brutto cz netto czy średnia dotyczy danych z całego roku czy z
ostatniego miesiąca-i to wszystko!Temat: Składka wyższa niższa
To kolejna póba załatania dziury w systemie rękami prywatnych przedsiębiorców,
a więc tych którzy tą gospodarkę w głównej mierze ciągną. Rząd jakoś nie
usiłuje tłumaczyć, że jest sprawiedliwe gdy:
- minimalna pensja wynosi 850 zł (na etacie) i od tej podstawy płacony jest ZUS
- minimalna (obecnie!!!) składka prywatnego przedsiębiorcy jest płacona od
podstawy ok. 1380 zł - a więc już jest o ok. 70% większa
- minimalna emerytura wynosi 28% przeciętnego wynagrodzenia w kraju
- jaką emeryturę dostaną zatrudnieni na etacie z minimalną pensją, a jaką
prywatny przdsiębiorca? Taką samą (róznica paru złotych). Czy ten matematyczny
paradoks tudzież szwindel w biały dzień został przez rząd wytłumaczony?
Chętnie bym go poznał.Temat: Kobietom grozi ubóstwo
Kobiety-najrozsądniejsza propozycja
Co 2 lata podnosić wiek emerytalny dla kobiet o rok.
Kobietom /mężczyznom/ na urlopach wychowawczch płacić składkę
emerytalną od przeciętnego wynagrodzenia - ponieważ jest to wskazane
z wielu aspektów - także demograficznych.
W celu poprawy sytuacji ZUS należy ograniczyć radykalnie przywileje
branżowe. Kosztami wcześniejszych emerytur obciążyć aktualnych
pracodawców / wyższe składki obecnie od grup uprzywilejowanych/.
WYKONAĆ!!!! Panie Ministrze. Śmiało.Temat: Wkrótce prawda o euro dupnie populistów.
Moja sąsiadka ma 706 zł. emerytury netto m-nie.
Jak sobie przeliczyła na 3,5 zł na euro, to mało zawału nie dostała.
Będzie problem z najniższymi emeryturami, bo przecież podobno powinno być 60%
przeciętnego wynagrodzenia, a nie jest.
Nożyce są do bólu rozwarte...
Temat: pamiętacie moje wystąpienie do ZUS?
Jestem kobietą po przejściach z ZUS-em.
O rentę (bezskutecznie)starałam się kilka lat.
Mam orzeczenie o umiark. st. niepełnospr.
którego ZUS nie uznał.
Sprawa skończyła się automatycznie, gdy (również z kłopotami)w wieku
56 l. otrzymałam wcześniejszą emeryturę.
Po skończeniu 61 wystąpiłam z wnioskiem o przeliczenie,
przyznano mi taką samą kwotę jak wcześniejsza.
teraz liczbami uduwodniłam, że waloryzacja nie spełnia warunku
utrzymania siły nabywczej świadczenia.
Pierwsza kwota(netto) przyznanej mi em.wynosiła 42,44% przeciętnego
wynagrodzenia, teraz otrzymuję 38,22% i o różnicę (wartość
przedmiotu zaskarżenia) jest moje roszczenie.
Macie jakieś pytania to proszę piszcie, jeśli tylko dam radę
problemowi - to dam.
Pozdrawia-Adminka Baśka.
Temat: Cimoszenko nasze pieniądze chce rozdać górnikom
jak wszedzie w cywilizowanym świecie postawiłbym na usługi i przemysł high-tech
i elektro-maszynowy, a co do przemysłu ciężkiego i górnictwa do chciałbym aby:
1.zmodernizowano, czytaj zostawiono najbardziej dochodowe kopalnie, a reszte
zamknięto. obecna koninktura na rynku paliw kopalnych sprawia że kwestia
modernizacji i racjonalizacji wydobycia zostanie odłożona na później, ale
kiedyś trzeba bedzie się z tym zmierzyć. Zwolnienia górników są nieuniknione.
Bo po co ktoś ma kupować polski droższy węgiel jak może sobie sprowadzić węgiel
chociażby z Ukrainy po dużo niższej cenie. Zresztą zasoby węgla w Polsce
starczą gdzieś tak na 20-25 lat.
2. sprywatyzowano i urynkowiono zakłady przmysłu ciężkiego
3. stworzono warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, by jakoś zaktywizować
zawodowo te rejony. Ktoś z "Lewiatana" obliczył, że za pieniądze z
wcześniejszych emerytur i innych przywilejów górniczych możnaby było stworzyć
150 tyś. miejsc pracy np: przy budowie autostrad, drug szybkiego ruchu, etc. W
gornictwie i kopalnictwie pracuje około 210 tyś. a przecietne wynagrodzenie
brutto wnosi 3499 pln za 2001 rok!!!!
4 mld pln utopiono w górnictwie,a jaką część PKB wytwarza ten sektor?? 2,2% za
rok 2001!!
PozdrawiamTemat: Pod Papugami*
dobra wiadomość...
Emeryci nie muszą płacić abonamentu RTV.
Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny RP.
Dotyczy to jednak tylko tych, którzy ukończyli 60 lat
i których emerytura nie przekracza miesięcznie połowy przeciętnego
wynagrodzenia. Osobami zwolnionymi z płacenia abonamentu RTV pozostali również
renciści oraz osoby korzystające z pomocy społecznej, jak również osoby bezrobotneTemat: Ustawa abonamentowa częściowo niekonstytucyjna
Ustawa abonamentowa częściowo niekonstytucyjna
tekst:

"Zgodnie z nowelizacją ustawy przygotowaną przez PO, oprócz dotychczas
zwolnionych, abonamentu nie musieliby płacić m.in. emeryci, którzy ukończyli
60 lat, a ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
trwale niezdolni do pracy renciści, bezrobotni, uprawnieni do świadczeń
socjalnych i przedemerytalnych, osoby represjonowane za działalność na rzecz
niepodległej Polski i internowane w stanie wojennym."

No bo i jak tak mozna bylo sformulowac ustawe zlosliwie wykluczajac ze
zwolnienia z placenia tych co jak najbardziej zostaliby internowani gdyby nie
wazny interes panstwa np. pisanie doktoratu czy bol zebow.Temat: NBP nauczy cię liberalizmu
Z GUSu:
Na konferencji prasowej wiceprezes GUS Janusz Witkowski poinformował, że rok 2004 był kolejnym rokiem, w którym wzrósł odsetek Polaków żyjących w biedzie - wyniósł on 11, 8 proc., co stanowi grupę ok. 4 mln Polaków. Jednocześnie w dalszym ciągu rośnie zróżnicowanie dochodów biednych i bogatych.

Jeśli chodzi o obecny rok, to kwiecień był kolejnym miesiącem spadku siły nabywczej przeciętnych wynagrodzeń brutto sektorze przedsiębiorstw w skali roku (o 1, 1 proc.), podczas gdy w latach poprzednich obserwowano wzrost płac realnych. Obserwowano także dalszy spadek realnych emerytur i rent brutto (co oczywiscie wynika z braku waloryzacji).
Temat: Takie mieszkanko to okazja. Kto wiedział?
no ja bym ocenial inaczej
wszystkie lokale mieszkalne stanowiace wlasnosc gminy lub gminnych osob prawnych (z wyjatkiem mieszkan budowanych w systemie TBS (max. kilka procent ogolu))podlegaja regulacji dotyczacej warunkow jakie musi spelnic kandydat do wynajecia mieszkania
- preferencje (osoba usamodzielniajaca sie z domu dziecka itp.)
- brak innego tytulu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
- dochod na czlonka rodziny nie wiekszy niz zdaje sie 150% najnizszej emerytury
uchwala 279/2003 z pozniejszymi zmianami
czynsze w tych lokalach sa stosunkowo niskie w okolicach max. 1% wartości odtworzeniowej
wyjatek to lokale nowe badz kompleksowo wyremontowane wlasnosc Rewitalizacji tam uchwala Rady Miasta ustalila czynsz na poziomie 3% wartosci odtworzeniowej oraz ustalila ze dochod osob wynajmujacych na czlonka rodziny musi byc wiekszy niz chyba 50% przecietnego wynagrodzenia

takze Rada reguluje czynsze w gminnym zasobie mieszkaniowym
Temat: Jak obnizyc ZUS?
Na dzień dzisiejszy możesz zrobić tak, że kolega zatrudni Cię np. na umowę
zlecenia i odprowadzi za Ciebie składki z tej umowy i nie będziesz musiał
wtedy opłacać składek emerytalnych z działalności. Niestety na zleceniu musi
być kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Poza tym i z działalności i
ze zlecenia zapłacisz zdrowotne (dwa razy). Wyjdzie więc mniej, ale chyba nie
aż tak bardzo. Jeżeli chodzi o te zmiany w radio o których słyszałeś to projekt
zakłada, że od 01.01.2005 nie będzie można robić tak jak to wcześniej opisałam.
Po prostu, żeby nie opłacać emerytalnego z działalności trzeba będzie mieć na
zleceniu kwotę taką samą jak wynosi podstawa do ub. społ. z działalności
gospodarczej (60% przeciętnego wynagrodzenia)- czyli wcale sią to nie będzie
opłacać.
Jeżeli masz niskie obroty i nie płacisz praktycznie żadnych podatków to zmiany
Cię nie dotyczą- podwyżki ZUSu obejmą osoby, które w poprzednim roku płaciły
duże podatki.Temat: Zmiana wojewody podkarpackiego
Spór Saladyna z Politykiem jest bezprzedmiotowy. Wojewoda Siewierski i
Wicewojewoda Surowiec to już historia. Ważniejsza jest współczesność.
Podkarpacie ma swoje słabe i mocne strony. Do słabych niewątpliwie trzeba
zaliczyć niskie przeciętne wynagrodzenia i niskie renty i emerytury. To osłabia
popyt i nie pozwala tworzyć nowych miejsc pracy w produkcji towarów.
Do mocnych trzeba zaliczyćpotencjał demograficzny:dobrze wykształconą młodą
kadrę pracowników /połowa nie ukończyła 33 roku życia/, mozliwości
edukacyjne /16 wyższych uczelni/, istnienie 2 specjalnych stref ekonomicznych,
wreszcie połozenie /tranzyt z zachodu na wschód i z krajów nadbałtyckich do
Europy Środkowej/.
Ale bez nowych inwestycji, zwłaszcza zagranicznych sie nie obejdzie.
Tymczasem słaba dostepność komunikacyjna regionu zniecheca zagranicznych
inwestorów. I podkarpackie błędne koło sie zamyka!
Temat: Co z abonamentem TV?
Dwa tygodnie temu TK wydał werdykt dotyczący wniosku prezydenta.
Uznał, że nowelizacja ustawy abonamentowej wejdzie w życie,
ale bez niektórych poprawek Senatu. To zaś oznacza,
że ustawą znów musi się zająć parlament: poprawić ją,
przeprowadzić trzy czytania w Sejmie, skierować do Senatu i do prezydenta.
Dopiero po tej procedurze, zgodnie z wyrokiem TK,
abonamentu nie będą musieli płacić - prócz dotychczas zwolnionych - także emeryci, którzy ukończyli 60 lat i których emerytura
nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1.540 złotych (...)

slask.naszemiasto.pl/poradniki/specjalna_artykul/665612.html
Temat: PKO SA nowe oplaty!!!!!!!!
> Powariowali czy co??

Moim zdaniem nie powariowali. Zmienili grupę docelową klientów.

Przerzucili się na 60-letnie emerytki z emeryturą ok. 1200 PLN, niewielkimi
zaskórniakami w postaci kilkuset dolarów zarobionych jeszcze przez męża-
nieboszczyka w latach 70-tych w Stanach. Pekao SA jak żaden inny bank (w PKO BP
już się nauczyli usmiechać) realizuje potrzeby tej właśnie grupy społecznej. Tu
można dostać ochrzan od kasjerki, że się przeciaga kartę IKM nie tą stroną, tu
można zostać wyśmianym, że się nie wiem, co to bankomat, tu można wciąż dokonać
bezpłatnej wypłaty gotówkowej, postać 45 minut w kolejce i przy okazji
pogaworzyć ze znajomymi. No i wreszcie można się ukorzyć przed bankiem i pisać
uniżone "uprzejme prośby" o to, co inni za mniejsze pieniądze dają bez
proszenia.

Jeśli przez chwilę porzucić perspektywę Warszawy a spojrzeć na to z
perspektywy "prowincji", np. Lublina, to jest to rozsądna strategia. To właśnie
te emerytki i emeryci stanowią najbardziej stabilną finansowo grupę społeczną,
oni się dadzą nabrać na te wszystkie polisy na dożycie i inne dziwne lokaty,
oni też mają stały dopływ gotówki w kwotach wyższych od przeciętnego
wynagrodzenia w regionie.

Myślę, że Bielecki wcale nie jest taki głupi.Temat: ile może dorbić EMERYT?
www.zus.pl/swiadcze/emer011.htm
Są dwie stawki ważne dla emerytów:

- 70% PMW - powoduje ograniczenie pobieranej emerytury proporcjonalnie do przekroczenia tego progu
- 130% PMW - powoduje zawieszenie emerytury.

PMW - przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Dotyczy to osób, które przeszły na emeryturę wcześniejszą (przed osiągnięciem 60-65 roku życia), jeżeli kontynuują ten sam stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

W przypadku pozostawania w zatrudnieniu po osiągnięciu 60-65 roku życia prawo do emerytury jest automatycznie zawieszanie.

Nie rozumiem więc utyskiwań przedmówców, że to tak fajnie zatrudnić emeryta. W moim przypadku zawodowym nie zdarzyło mi się spotkać osoby pracującej po osiągnięciu wieku emerytalnego, niezależnie od płci.
Temat: co Polska zrobila dla tzw "ziem odzyskanych"?
Co PRLowska Polska zrobila dla "ziem odzyskanych"?
Eutanazja

Pani Tersa ma 77 lat. Przez 35 lat pracowala w krakowskiej fabryce. Moja
emerytura nie wystarcza mi na oplaty ? mowi.

Emerytow i rencistow jest w Polsce okolo 9,3 mln ? prawie co czwarty obywatel
nalezy do jednej albo drugiej grupy. Wymowa liczb jest zatrwazajaca: co piaty
emeryt zyje na granicy glodu, 53% ma swiadczenia nizsze niz przecietne,
wynoszace obecnie 1.184 zl brutto. Tylko co 20-ty emeryt otrzymuje swiadczenia
rowne lub wyzsze od przecietnej placy (obecnie jest to 2.095 zl brutto), a
zaledwie jeden na tysiac pobiera rente wyzsza niz 2.700 zl brutto.

Sytuacja rencistow jest jeszcze trudniejsza. Przecietna renta z tytulu
niezdolnosci do pracy wynosi 650 zl brutto, czyli zaledwie 31% sredniego
wynagrodzenia, a dodac trzeba, ze znacznie wiecej niz polowa rencistow dostaje
ponizej kwoty 650 zl. Renta rolnicza jest niewiele wyzsza ? wynosi 714 zl
brutto.

Otrzymywane swiadczenia nie wystarczaja na przezycie absolutnej wiekszosci
emerytow i rencistow. Na domiar zlego, na jedeenego emeryta wypadaja
statystycznie dwie choroby przewlekle i cztery dolegliwosci.
Temat: Wypedzic Zydow. Oni wypedzili 6 mln Polakow z wlas
  .
Pani Teresa ma 77 lat. Przez 35 lat pracowala w krakowskiej fabryce. Moja emerytura nie
wystarcza mi na oplaty - mowi.

Emerytow i rencistow jest w Polsce okolo 9,3 mln - prawie co czwarty obywatel nalezy do
jednej albo drugiej grupy. Wymowa liczb jest zatrwazajaca: co piaty emeryt zyje na granicy
glodu, 53% ma swiadczenia nizsze niz przecietne, wynoszace obecnie 1.184 zl brutto. Tylko co
20-ty emeryt otrzymuje swiadczenia rowne lub wyzsze od przecietnej placy (obecnie jest to
2.095 zl brutto), a zaledwie jeden na tysiac pobiera rente wyzsza niz 2.700 zl brutto.

Sytuacja rencistow jest jeszcze trudniejsza. Przecietna renta z tytulu niezdolnosci do pracy
wynosi 650 zl brutto, czyli zaledwie 31% sredniego wynagrodzenia, a dodac trzeba, ze znacznie
wiecej niz polowa rencistow dostaje ponizej kwoty 650 zl. Renta rolnicza jest niewiele wyzsza
- wynosi 714 zl brutto.

Otrzymywane swiadczenia nie wystarczaja na przezycie absolutnej wiekszosci emerytow i
rencistow. Na domiar zlego, na jedeenego emeryta wypadaja statystycznie dwie choroby
przewlekle i cztery dolegliwosci.
Temat: Co piaty emeryt na granicy glodu
Co piaty emeryt na granicy glodu
.
"Der Spiegel" (29.11.02) opisuje raj emerytow - Polske, skad mlodziez i dorosli w wieku
produkcyjnym z zawodami nabytymi z reguly w panstwowym szkolnictwie podstawowym i
wyzszym e-m-i-g-r-u-j-a.

Emerytow i rencistow jest w Polsce okolo 9,3 mln - prawie co czwarty obywtel nalezy do
jednej albo dugiej grupy.

Wymowa liczb jest zatrwazajaca: co piaty emeryt zyje na granicy glodu.

53% ma swiadczenia nizsze niz przecietne, wynoszace z koncem 2002 roku 1184 zl brutto.

Tylko co 20-ty emeryt otrzymuje swiadczenia rowne lub wyzsze od przecietnej placy (tj.
2095 zl brutto) a zaledwie jeden na tysiac pobiera rente wtzsza niz 2700 zl brutto.

Sytuacja rencistow jest jeszcze trudniejsza. Przecietna renta z tytulu niezdolnosci do pracy
wynosi 650 zl brutto, czyli zaledwie 31 proc. sredniego wynagrodzenia, a dodac trzeba, ze
znacznie wiecej niz polowa rencistow dostaje ponizej kwoty 650 zl. Renta rolnicza jest
niewiele wyzsza - 714 zl brutto.

Absolutnej wiekszosci emerytow i rencistow otrzymywane swiadczenia nie wystarczaja na
przezycie. Na domiar zlego, na jednego emeryta wypadaja statystycznie dwie choroby
przewlekle i cztery dolegliwosci.
Temat: OFE kontratakują
Skorzystałem z kalkulatora OFE na stronie money.pl
Wpisałem wynagrodzenie 4000zł.
Skopiowałem wynik:

Na emeryturę przejdziesz w 2015r. po przepracowaniu miesięcy
składkowych.

Łącznie na twoim koncie w OFE zostanie zebrany kapitał
w wysokości: 57 046,25 PLN, a na koncie w ZUS: 88 124,80 PLN.

Zakładając (zgodnie z GUS), że przeciętna długość życia po
osiągnięciu wieku emerytalnego dla mężczyzn to 13,3 lat Twoja
miesięczna emerytura z OFE wyniesie:
358,78 PLN, a emerytura z ZUS 554,24
Temat: I gr.a praca?
Znalazłam to:
"Na zmniejszenie wysokości emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz
renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba wpływa przychód w
wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie
wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.
Wysokość tego zmniejszenia uzależniona jest od kwoty osiąganego przychodu.
Określone zostały maksymalne kwoty zmniejszeń."

Czyli rozumiem z tego iż aby zmniejszyli rentę z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy musiałbyś zarobić 70% średniego wynagrodzenia.
Czyli:
70% x 2318,53 = 1622,97

Jeżeli zarobisz 130% średniego wynagrodzenia (130% x 2318,53 = 3014,09) to
wtedy renta ulega zawieszeniu.

Tak ja to rozumiem

Pozdrawiam
Temat: Pensja prezydenta
Ustawa o emeryturach i rentach - art. 104, ust. 7:
„Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej,
do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przy-
chodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego”.
Za Minitorem Polskim z 2002 Nr 19, poz 570 - 130 proc. wynagrodzenia októrym
mowa wyżej wynosi 2680 zł 60 gr.
Zgodzisz się chyba, że 6200 które ma zarabiać Marcinkowski to więcej niż 2680,
60. Wniosek: wypłata emerytury Marcinkowskiego będzie zawieszona.Temat: Pensja prezydenta
zapomniałeś sprawdzić jak wygląda ustawa w stosunku do wojskowych w stopniu
generała.
proszę sprawdź i dopiero napisz:)
powyższa ustawa dotyczy "zwykłego śmiertelnika", a nie wojskowych.

sylvio napisał:

> Ustawa o emeryturach i rentach - art. 104, ust. 7:
> „Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodz
> innej,
> do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania
przy
> -
> chodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
> za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
> Statystycznego”.
> Za Minitorem Polskim z 2002 Nr 19, poz 570 - 130 proc. wynagrodzenia októrym
> mowa wyżej wynosi 2680 zł 60 gr.
> Zgodzisz się chyba, że 6200 które ma zarabiać Marcinkowski to więcej niż
2680,
> 60. Wniosek: wypłata emerytury Marcinkowskiego będzie zawieszona.
Temat: Abonament telewizyjny.
Abonament telewizyjny.
Senat wprowadził w czwartek kilka poprawek do nowelizacji ustawy
abonamentowej. Zakładają one m.in. kryterium dochodowe dla emerytów
zwolnionych z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz zwrot pieniędzy
tym, którzy zapłacili za rok z góry.

W głosowaniu przepadł wniosek senatorów PiS, którzy chcieli odrzucenia noweli.
Przyjęte poprawki zakładają, że zwolnienie z opłacania abonamentu będzie
dotyczyło tylko emerytów, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie
przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Temat: Najlepsze fundusze emerytalne 2005 roku według ...
No, wiem. Sprawdzałam czy tu ktos funkcjonuje. Zeby odprowadzać 100 zł na
fundusz, nie wiadomo czy po potrąceniu prowizji czy przed, trzeba zarabiać ok
1370, zł brutto. Czyli mniej niż 1000 netto. I nie chorować, bo od
wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego składka nie jest przekazywana. Po 6
latach takiej stałej pracy odłożyło sie u najlepszego na rynku OFE 11250
złotych, co daje podzielone przez 206 miesięcy sredniego trwania zycia po
przejsciu na emeryturę (a ono wzrosnie), dodatek do emerytury około 54
złotych, też nie wiadomo czy przed czy po odliczeniu prowizji OFE przy
ewentualnej wypłacie, i przed opodatkowaniem. Tak?
Kolosalne to sa kwoty. Zwłaszcza, że dodawane do średnio 50 % ostatnio
otrzymywanego wynagrodzenia.
Minimalna płaca to dziś 899,10 zł brutto, przecietna- około 2400? Tak?
Temat: III filar emerytalny się chwieje
> Dobrym pomysłem wydaje mi się podejście Brytyjczyków. Tam w momencie przejścia
> na emeryturę możesz wypłacić z IKE do 25% kapitału i zrobić z tym co chcesz. U
> nas takiej zachęty nie ma.

Masz rację. Ale także z tego powodu, że składki na ZUS i OFE są ograniczone do 2,5-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Zakładając, że stopa zastąpienia z I i II filaru będzie na poziomie - powiedzmy - 50 % tegoż - mamy do czynienia z emerytem o stabilnej, ale mimo wszystko dość przeciętnej sytuacji finansowej, nie - bogacza, który może liczyć na emeryturę w wyskokości 5-krotności średniego wynagrodzenia nawet po wypłaceniu jednorazowo np 15 % środków z OFE.
Temat: Posłowie dali sobie podwyżki..
I w porządku, niech sobie podwyższają.
Nasza waloryzacja przecież zależy od wzrostu wynagrodzeń.
Co prawda tylko 20% z %% przeciętnego wzrostu wynagrodzeń
jest uwzględniane w waloryzacji ale taki nasz los.
Bez inflacji i wzrostu wynagrodzeń nie ma waloryzacji dla emerytów.
Temat: Działalnośc gospodarcza zamiast etatu - ryzykowac?
> To najniższe dopuszczalne składki więc z nich odłoży(sz) też tylko na najniższą
> zusowsko/ofe-owską emeryturę.

Trochę mijasz się z rzeczywistością, gdyż składki płaci się od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008 r., czyli od kwoty 1790,39 zł.

Natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2008 r. 1126,00 zł. i tu masz dopiero najniższą składkę !!!!Temat: ciechanowskie łapiduchy ze szpitala
A moze tak silne zwiazki zawodowe lekarzy w Polsce z taka samą
determinacją zawalczą o podniesienie do średniej krajowej
emerytur,rent i najniższych wynagrodzeń za pracę przeciętnego
KOWALSKIEGO (nagroda od premiera i ministra finansów za wzrost
dochodów budżetu państwa). Spełnienie tego postulatu-warunku
zagwarantuje IM tak dlugo oczekiwane(strajkiem)podwyżki ich
śmiesznych wynagrodzeń w ciechanowskim Szpitalu. Do pracy Panie
Bukiel.Temat: Pierwsza emerytura z OFE - 23,65 zł
70 tys. w OFE, mam chyba podobnie.
Dawno nie sprawdzałem. Biorąc pod uwagę, że dopiero za rok będę miał
30 lat do emerytury, to pewnie się uzbiera z 90 tys. Biorąc pod uwagę
przeciętną roczną stopę zwrotu powinienem uzyskać z tych 90 tys.
(czyli gdybym teraz przestał pracować) jakieś 0,5 mln PLN. Pozostałe
0,5 mln uzbieram w następnych latach. Razem powinno to dać 1 mln PLN,
czyli 4 tys. PLN miesięcznie. Oczywiście z samego OFE. Drugie tyle
spodziewam się otrzymać z ZUS, czyli razem 8 tys. PLN. Oczywiście
pieniądz będzie miał zupełnie inną wartość za 30 lat. Zakładam, że
będzie to "dzisiejsze" 4 tys. PLN. Oczywiście odbiega to w znaczącym
stopniu od mojego wynagrodzenia, ale też nie jest to kwota głodowa.Temat: Wedlug Caesara zarcie jest 3 razy drozsze w USA :)
> Bzdury pleciesz.Przecietna pensja w Polsce wynosi 2650 zl.Ceny produktow w USA
> sa za funta czyli 0,45 kg.Wiekszosc polskich produktow jest duzo tansza niz w U
> SA - czyli pieczywo,owoce polskie,mieso,sery,wedliny ,polskie slodycze...W keyf
> oodstore widze za ten tydzien duze jablka 3 lbs czyli 1,35kg za 2,99$ a w Aucha
> nie te same jablko 1 kg kosztuje 1,29 zl czyli 40 centow..!

Czy na pewno???
Srednia pensja w sektorze przedsiebiorstw wynosci ok. 2600. To nie jest srednia
pensja. Srednia pensja w sferze budzetowej jest 30% nizsza, a srednia emerytura
wynosi 1300. Sredni poziom rent jest jeszcze nizszy. Niskie sa rowniez
wynagrodzenia w malych prywatnych firmach (nie wspominajac o fakcie gdy
pracodawca placi jak za pol etatu, za 60 godzin pracy, albo wymaga zalozenia
wlasnej dzialalnosci gosp. przerzucajc koszty ZUS i ubezp. zdr. na pracownika).
Wszystkie podane wartosci sa oczywiscie brutto. Wiec srednie wynagrodzenie w
Posce (realne) jest znacznie, znacznie nizsze.Temat: Jeszcze o "pomyśle Żakowskiego" - wyliczenia
i uzupełnienie
aha, i jeszcze jedna nieścisłość barbinator:

> Przypomnę: 300 miesięcznie = 2085 emerytury.
> Czyli 1050 miesięcznie = ok.7300 emerytury (ale przez 30 lat: przez 25 będzie
> mniej... powiedzmy wyjdzie ok. 6000 PLN)

Nie można w ten sposób liczyć, bo roczny limit wpłat do IKE wynosi 150%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli te 300 zł miesięcznie to jest
maximum co jedna osoba może wpłacić, nie można sobie wpłacać tyle, ile się
chce. Warto mieć choć minimalne pojęcie o produkcie finansowym, jak już robi
się na jego temat mgliste wywody.

pozdrawiam,

BDTemat: Emerytury mundurowych - czy ludzie wiedzą ???
A czy ty wiesz, że po 15 latach emwerytura mundurowego to jest 40%
wynagrodzenia co daję w chwili obecnej dla przeciętnego mundurowego ok.700-800
zł.brutto!! Jak myślisz? Który mundurowy odchodzi ze służby po 15 latach?
Odpowiem Ci. Ok.0,5% bo z tego nie da się wyżyć! Więc nie siej propagandy jak
nie masz pojęcia o czym mówisz. Nauczyciel ma większą pensję i emeryturę a nie
pracuje w święta, w nocy, albo na wysyłce itp. Jak sądzisz ,że jest tak dobrze
to wstąp do służby to się przekonasz. Polecam lekturę ustaw itp.Temat: Ile mozna zarobic na emeryturze??
Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu - bez względu na wysokość
osiąganego przychodu - nie podlegają świadczenia osób mających ustalone prawo
do emerytury i ukończony wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn.
Nie zmniejsza się też świadczeń emerytów i rencistów w przypadku osiągania
przychodu mniejszego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Temat: Kraj raj
przemek05 napisał:

> to za komuny pojecie pensji a zwlaszcza emerytury brutto nie
> istnialo, bo emeryt nie placil podatku. Pracownik tez nie zanosil
> czesci pensji do urzedu skarbowego. Podatek, i to b. wysoki, byl
> ukryty w tym, ze pracownik dostawal b. niskie wynagrodzenie.
*** I co z tego, że wiesz jaki jest podatek, skoro pensje(netto)
przeciętnych obywateli są niskie, że nie stać ich na wykupienie
nawet koniecznych lekarstw np NA CUKRZYCĘ. WIESZ CO TO OZNACZA DLA
CHOREGO. A pensje netto z tamtego okresu nie można porównywać z
obecnymi brutto. To wredne oszustwo.Temat: Urząd Wojewódzki
w Urzędzie Marszałkowskim polityka kadrowa wyglada tak samo jak w całym
kraju.Pracę dostają sami swoi i tylko oni.Ci swoi musząbyć szalenie zasłużeni
dla przewodniej siły siły narodu i IV Rp. Dlatego ostatnio wtym Urzędzie było
istne trzęsienie ziemi. Aż dziw bierze, że utrzymał się w Urzędzie / nie na
stanowisku/ Konrad Fijołek . Ale przyjęli nowych "kombatantów": Kazia
Kędzierskiego / przed laty tow. majora- naczelnika Wydziału Technik
Operacyjnych KWMO w Rzeszowie, po "wyzwoleniu", pana inspektora - komendanta
Wojewódzkiego Policji, który już w Policji dostawał białej gorączki na sam
widok koloru czerwonego. Co nie przeszkadzało mu pózniej już jako emerytowi
pracować w Urzędzie Miasta pod"czerwonym" prezydentem Ferencem, teraz jako
milicyjno/policyjny emeryt z pełną wysługą dorabia do biednej emerytury na
etacie dyrektora Urzędu Marszałkowskiego i w gruncie rzeczy ma więcej kasy niż
jego pryncypał.Takich kwiatków kadrowych jest w obydwu Urzędach co niemiara.
Dlatego nie trzeba się dziwić, że dla przeciętnego urzędnika brakuje i etatu i
godziwego wynagrodzenia.Niech nam żyje tanie państwo!Temat: Bezrobocie
Bezrobocie
Nasz kraj bezrobociem stoi. Pozbawionych prawa do pracy jest już ponad 20%
zdolnych do pracy Polaków, spośród których zaledwie co szósty otrzymuje
zasiłek pozwalajacy na jakąkolwiek wegetację. Wieksza część bezrobotnych
kosztami swojego utrzymania obciąża więc rodzinę i przyjaciół, ciągnąc ich
finansowe dno, zwłaszcza wtedy, gdy ci ostatni sami wykonują niskopłatne
zajęcia ( dotają poniżej 50% przeciętnej pensji ) albo żyją z renty czy
emerytury. Do tego dochodzi ukryte bezrobocie polegające na wykonywaniu
pracy, za które nie otrzymuje sie od pracodawcy wynagrodzenia bądź dostaje
się ją szczątkowo. Jest ono jeszcze szkodliwsze, bo oszukana osoba dodatkowo
inwestuje własny czas i pieniądze ( za dojazd i zużytą energię życiową, a
często też pracuje na własnych kosztach ). A jak jest w Żychlinie ?
Bezrobocie jest w wysokości ponad 30% w tym młodzież stanowi ponad 50%. Co
trzeba zrobić aby ten stan rzeczy zmienić. Kapitalistyczna ekonomia dowodzi,
że bezrobocie to stan naturalny. Skoro tak to nie ma żadnego powodu karać
ludzi tylko za to, że akurat oni znaleźli się w tej " naturalnej " grupie.
Młodzi powinni domagać się tworzenia miejsc pracy, a także zasiłków dla
wszystkich bezrobotnych. A jak to zrobić ? Tworzyć trzeba formalne grupy
stowarzyszeniowe bo w grupie jest siła działania. Zachęcam młodzież do
działania.Temat: mieć albo nie mieć "Euro"-oto jest pytanie .....
mieć albo nie mieć "Euro"-oto jest pytanie .....
Czy Polska jest przygotowana do wprowadzenia waluty "euro"za 3 lata dla
przeciętnego Polaka??? Mnie sie wydaje że przede wszystkim należy zająć się
sprawami emerytur,rent oraz wynagrodzeń które daleko odbiegają od obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej a dopiero można marzyć o wprowadzeniu
"euro".Temat: dorabianie i zasiłek wychowawczy - PILNE
To znalazłam przed chwilką w google:

"Wnioskodawca nie ma prawa do zasiłku, jeżeli w okresie urlopu wychowawczego uzyskuje dochód z tytułu pracy, pobiera emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli łączny dochód z tych tytułów przekracza miesięcznie kwotę stanowiącą 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego dla celów emerytalnych."
Tak, więc myśle, że troszkę można sobie dorobić.
PozdrawiamTemat: wpraszam się na krótką chwilę...
Wiesz co dinozaur0 zaskakujesz mnie swoja wypowiedzia Pomoc Burmistrzowi,
powiedz w jaki sposob ? Ma przeciez sztab ludzi wokol siebie, ktorzy winni
pracowac na rzecz tej Gminy. Burmistrz ma tak wysokie uposazenie ze w zamian
moglby w koncu zaczac cos robic. Czy ktos sie pytal przecietnego smiertelnika
czy zasluguje Burmistrz na tak wysoka podwyzke ? NIE podobno dobrze pracuje
wiec niech sie w koncu obudzi i zacznie faktycznie dzialac. Nie chodzi tu o
zawisc tylko cos za cos. Oprocz wysokiej pensji ma samochod sluzbowy , ktory
wykorzystywany jest rowniez do prywatnych celow. Kto ma samochod to wie ile
kosztuje utrzymanie go ( ubezpieczenie, paliwo, opony itp )To jest dodatkowy
profit. W jego gestii jest tak zorganizowac prace ludzi w Urzedzie zeby
pracowali a nie udawali ze pracuja, bo biora za to wynagrodzenie + nagrody.
Kilka osob w Gminie powinno wykorzystac szabse odejscia na wczesniejsza
emeryture i cisza a moze przyszliby na ich miejsce mlodzi, wyksztalceni z
zapalem do pracy ze swiezymi pomyslami i to wlasnie pomogloby Burmistrzowi w
dzialaniu. Jest sznsa na zmiany tylko od czegos trzeba zaczac. Trudno zeby
przecietny smiertelnik szedl do Burmistrza i wysuwal mu propozycje naprawy
Gminy. To nie byl nowicjusz znal sytuacje w Gminie i skoro zdecydowal sie na
taki krok i obiecywal, ze zrobi cos pozytecznego to niech poprostu zacznie cos
robic. Nic gorszego nie moze byc jak sie zaczyna urzedowanie od wydawania
pieniedzy ( publicznych ) zeby zaspokoic w pierwszej kolejnosci swoje prywatne
ambicje. Mozecie mnie krytykowac ale takie jest moje zdanie na ten tematTemat: Bezrobocie
ibir1 napisał:

> Nasz kraj bezrobociem stoi. Pozbawionych prawa do pracy jest już ponad 20%
> zdolnych do pracy Polaków, spośród których zaledwie co szósty otrzymuje
> zasiłek pozwalajacy na jakąkolwiek wegetację. Wieksza część bezrobotnych
> kosztami swojego utrzymania obciąża więc rodzinę i przyjaciół, ciągnąc ich
> finansowe dno, zwłaszcza wtedy, gdy ci ostatni sami wykonują niskopłatne
> zajęcia ( dotają poniżej 50% przeciętnej pensji ) albo żyją z renty czy
> emerytury. Do tego dochodzi ukryte bezrobocie polegające na wykonywaniu
> pracy, za które nie otrzymuje sie od pracodawcy wynagrodzenia bądź dostaje
> się ją szczątkowo. Jest ono jeszcze szkodliwsze, bo oszukana osoba dodatkowo
> inwestuje własny czas i pieniądze ( za dojazd i zużytą energię życiową, a
> często też pracuje na własnych kosztach ). A jak jest w Żychlinie ?
> Bezrobocie jest w wysokości ponad 30% w tym młodzież stanowi ponad 50%. Co
> trzeba zrobić aby ten stan rzeczy zmienić. Kapitalistyczna ekonomia dowodzi,
> że bezrobocie to stan naturalny. Skoro tak to nie ma żadnego powodu karać
> ludzi tylko za to, że akurat oni znaleźli się w tej " naturalnej " grupie.
> Młodzi powinni domagać się tworzenia miejsc pracy, a także zasiłków dla
> wszystkich bezrobotnych. A jak to zrobić ? Tworzyć trzeba formalne grupy
> stowarzyszeniowe bo w grupie jest siła działania. Zachęcam młodzież do
> działania, bo bezrobocie to klęska nasz wszystkich.
Temat: Zasilek wychowawczy w MOPR
Zasilek wychowawczy w MOPR
Witam, przebywam obecnie na urlopie wychowawczym, od 1,5 roku korzystam z zasilku wychowawczego wyplacanego przez MOPR. W roku 2007 otrzymalam dochod w wyniku umowy o dzielo w kwocie 1400zl, dochod ten zaliczal sie do dochodu nieopodatkowanego...wszystko bylo dobrze az do momentu zalozenia kolejnych dokumentow o przedluzenie zasilku rodzinnego a tym samym przedluzenie zasilku wychowaczego. Okazalo sie ze nie moglam podjac zadnej pracy zarobkowej korzystajac z zasilku. Zostanie mi za ten okres potracony zasilek w kwocie 400zl- przypominam ze zarobilam dodatkowo przez caly 2007 rok tylko 1400zl co w skali roku daje zaledwie po 116zl na mc. Oprocz tego mam podostaczac im kopie umowy o prace. Panie w MOPRZe tak naprawde same nie wiedza jeszcze jak maja mnie potraktowac jesli chodzi o podjeta prace na Umowe o Dzielo gdyz tutaj nie ma zaznaczonego okresu od kiedy i do kiedy pracowalam). Maja poradzic sie radcy prawnego ktory bedzie za tydzien :/
Znalazlam punkt w Rozporzedzeniu Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. o urlopach i zasilkach wychowawczych gdzie jest zaznaczone ze zasilek wychowawczy nie przysluguje w razie podjecia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie albo dzialalnosci zarobkowej, a takze pobierania emerytury lub renty, jezeli laczny dochod przekracza miesiecznie kwote stanowiaca 60% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Zatem wedle tego rozporzadzenia na moj rozum MOGLAM dorobic te kwote. Dlaczego robia teraz mi takie problemy?

Czy ktos z Panstwa mial moze podobna sytuacje? a moze ktos pracuje w MOPRZe i jest mi w stanie to wytlumaczyc.
Bardzo bede wdzieczna
Temat: Zapłaciliśmy mniejsze podatki
> PRZEDSIĘBIORCY - podatek 19 %, ZUS od 60 % przeciętnego
> wynagrodzenia ......TO SKANDAL

Zanim zaczniesz pleść takie teksty i głosować na Leppera spróbuj najpierw
zrozumieć o co chodzi.

Co z tego, że płacą mniejszy ZUS? Składki ZUS to wykupienie pewnych świadczeń.
Mniejsze składki oznaczają mniejsze świadczenia wypłacane w bliższej lub
dalszej przyszłości. Mniejsze emerytury, renty, zasiłki itd. Płacąc mniej
nikogo nie krzywdzą. Tak samo jak nikogo nie krzywdzi ktoś kupujący tani
salceson zamiast drogiej polędwicy. Jego wybór. Dostanie to za co zapłacił.

Z podatkiem liniowym sprawa jest bardziej skomplikowana. Musiałbym tu walnąć
długi wykład, ale uwierz mi na słowo we wnioski - jeżeli nie chcemy zarżnąć
gospodarki czyli wykończyć przedsiębiorców, a ich pracowników skazać na
bezrobocie to wobec osób prowadzących dzialalność gospodarczą:
- albo musi być podatek liniowy ,
- albo można wrócić do poprzedniego systemu naliczania podatku wg skali
progresywnej, ale wtedy trzeba zrównać ze sobą stawkę podatku CIT (liniowy od
osób prawnych) i najwyższą stawkę progresywnego podatku PIT
- albo trzeba całkowicie zmienić system opodatkowania dzialalności gospodarczej

Ja osobiście byłbym za tym ostatnim rozwiązaniem, ale to już temat nie na
wykład, ale na całą książkę. W każdym razie na pewno nie byłby to kompletnie
idiotyczny system proponowany przez ignorantów z PiS.
Temat: Ludzie listy piszą, Poczta je gubi
Ludzie listy piszą, Poczta je gubi
Różne rzeczy widziałem pracując 8 lat jako listonosz. Osobiście przez te lata
pracowałem solidnie. Musiałem odejść, gdyż widziałem z roku na rok coraz gorszą
sytuację przeciętnego pracownika - brak wynagrodzenia za częste nadgodziny w
2006r., coraz cięższą pracę, wypełnianie kart obciążeń rejonu i inne różne
anomalie. To przedsiębiorstwo jest źle zarządzane, nie ma szans na utrzymanie
się po uwolnieniu całkowitym usług pocztowych. Odradzam każdemu młodemu pracę na
poczcie - chyba, że ma rejon z dużą ilością emerytów i rencistów. Motywacja do
pracy, gdy się zarabia na rękę niecałe 1000zł za chodzenie po deszczu, z torbą
wciskającą się boleśnie w ciało jest bliska zeru. Niektóre rejony są tak
dociążone, że potrzeba nie lada praktyki, aby wyrobić się z czasem i roznieść
choćby połowę poczty. O wyniesieniu całej poczty nie było mowy. Musiałbym
pracować dziennie po 10 godzin. Tak było. Dziś to są dla mnie tylko wspomnienia.Temat: GUS: Po akcesji do UE ceny rosną szybciej
GUS: Po akcesji do UE ceny rosną szybciej
www.rzeczpospolita.pl/news/30,2406.html#2406
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej cen towarów i usług rosną
szybciej; w grudniu 2004 r. były o 4,4 proc. wyższe niż rok wcześniej -
poinformował Główny Urząd Statystyczny.Zdrożało przede wszystkim paliwo i
żywność. Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw (2438,57 zł) oraz emerytury i renty były w 2004 wyższe niż
rok wcześniej, ale dynamika siły nabywczej była niższa niż w 2003 roku.

-A NIE MÓWIŁEM?? OSTRZEGALIŚMY ZE CENY WZROSNĄ...PAMIĘTACIE ULOTKĘ LPR Z
CENAMI CUKRU CHLEBA ITD? (TAKA GRANATOWA ULOTKA) MIELIŚMY RACJĘ..ALE WCALE
MNIE TO NIE CIESZYTemat: Krezusi z Lecha Poznań
Oj Skuter, chyba przesadziłeś! Czytając gazety wiem, że akurat
sportowcy za kołnierz nie wylewają, a przy okazji zdarza im się
komuś po mordzie nakłaść (może to taka forma treningu?), więc podany
argument jest trochę naciągany. Natomiast wypłacanie 50 tys. zł, a
więc mniej więcej pensji prezesa sporej spółki Skarbu Państwa,
jakiemuś kopaczowi uważam za nieporozumienie i szczyt głupoty. Może
dla kibiców jest to zrozumiałe, ale przeciętny człowiek nie zrozumie
ani tej decyzji ani rozumowania przeciętnego kibica. A potem ktoś
się dziwi, że lekarze biorą łapówy, nauczyciele uciekają na
wcześniejsze emerytury, górnicy chronią swoje przywileje itd.
Przecież im też "należy się sen", też chcą otrzymywać "uczciwe
wynagrodzenie" i też mają prawo oczekiwać, że szef "nie zamieni ich
na dóch gorszych". Dalsze tłumaczenia są chyba zbędne i bezcelowe -
każdy wyznaje swoje wartości i po tym go łatwo ocenić.Temat: Wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 4,...
Wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 4,...
A ja mam po czterdziestu latach pracy 1/3 przecietnego
wynagrodzenia.Jak wiec zyc majac taka emeryture.
Rzadzacy! Zadbajcie o tych ludzi,ktorzy przepracowali cale swoje
mlode zycie i teraz nie moga zwiazac koniec z koncem.Temat: Grozi nam bankructwo systemu emerytalnego
Przeczysz sam sobie.

Co z tego, że płaca będzie mniejsza czy większa - składka emerytalna taka sama, wręcz - dla lepiej zarabiających jest próg max. emerytury 250 % przeciętnego wynagrodzenia i takiż składek do OFE (tzw. próg 30-krotności).Temat: To skandal i bezprawie - okradać ludzi z ich
To skandal i bezprawie - okradać ludzi z ich
20, 25 lat przepracownych w tym kraju i po trudach, tworzeniu dokumentacji o
tym ,że jestem kaleką dostanę rentę lub nie emeryturę, którą po roku inny
uzdolniony lekarz mi zabierze.
pieniędzy, przesyłanych Zus,który skwapliwie nimi zarządzał. A dzisiaj po 25
latach pracy nie mogę odejść na godziwie wynagradzaną emerytu. O rencie mimo
kalectwa i licznych schorzeń nie ma co marzyć. Bo o tym czy dostanę MOJE
pieniądze, które odkładałem przez 20, 25 lat decydują lekarze.To czyste
oszukańcze działanie.
Pytam co stało się z moimi składkami na zus, które co miesiąc skwapliwie
pracodawca odprowadzał do tej oszukańczej instytucji???
Przez 25 lat pracy w innym NORMALNYM nie złodziejskim kraju módłbym spokojnie
po 10, 15, 20 latach pójść na zapracowaną swoimi własnymi rękami i ze swoimi
pieniędzmi na zasłużony odpoczynek.I mógłbym zarżdzać swoimi pieniędzmi w
jaki bym chciał sposób.Panowie w rządzie zamiast okradać ludzi, na początek
zmiencie ustawę o emeryturach i rentach. Jak długo będą Polacy okradani ze
swoich pieniędzy?

W przypadku, gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70
proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130 proc.
przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy
oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę
przekroczenia (nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia
ustalaną przy kolejnych waloryzacjach, tj. od 1 marca 2004 r.):
- 389,24 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
- 291,95 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
- 330,87 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.
Temat: napiszcie jak wygląda sprawa sanarotium dladziecka
Może cos bliżej nt. turnusów rehabilitacyjnych np. tu :

www.pzn.org.pl/now/index.php?id=1_50_5_4_x,u0on
www.turnusy.rehabilitacyjne.pl/index.php/opis_turnusy
www.niepelnosprawni.info/ledge/x/1829
Turnusy rehabilitacyjne
Jedną z form pomocy niepełnosprawnym jest organizacja turnusów
rehabilitacyjnych, które są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji
połączonej z elementami wypoczynku. Ich celem jest poprawa sprawności
psychofizycznej i rozwijanie umiejętności społecznych.
Warunkiem wzięcia udziału w turnusie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności (lub w przypadku dzieci orzeczenia o
niepełnosprawności) oraz złożenie wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Niepełnosprawny może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON jeżeli
przeciętny miesięczny dochód rodziny, (w rozumieniu przepisów o zasiłkach
rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń
emerytalnego, rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym), obliczony na rok podatkowy
poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty: 50%
przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65%
przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przeciętne wynagrodzenie
w III kwartale 2005r. wyniosło 2.347,24 zł (MP nr 73 poz. 1007).
Wysokość dofinansowania wynosi: 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, 25% dla osoby niepełnosprawnej z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 23% dla osoby niepełnosprawnej z
lekkim stopniem niepełnosprawności i 18% dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. W
przypadku przekroczenia kwot dochodu, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o
którą dochód ten został przekroczony. W tym roku w pierwszej kolejności
rozpatrywane są wnioski dzieci oraz osób, które nie korzystały jeszcze z
dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego.
[Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z dnia 9
października 1997r.), Rozporządzenie M.G i P.S. z dnia 26.05.2003r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.03.100.926).]
Temat: ....Z U S ...
Informacja ZUS
z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zarzutów niezgodnego z przepisami
obliczania świadczeń emerytalno-rentowych

W związku z zarzutami kierowanymi pod adresem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dotyczącymi niewłaściwego naliczania wysokości emerytur i rent oraz zgłaszanymi
wnioskami o wyrównanie ich wysokości, ZUS wyjaśnia, że nie możne zgodzić się z
zarzutem, iż działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie obliczał
wysokości świadczeń według tych przepisów.

Chodzi tu o zarzut obliczania przez ZUS emerytur i rent od zaniżonej tzw. kwoty
bazowej. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z 29 września 1995 r., kwota
bazowa stanowiła 93 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym
poprzedzającym termin waloryzacji. Natomiast począwszy od pierwszej waloryzacji
w 1996 r w każdym kolejnym terminie waloryzacji wskaźnik procentowy tej kwoty
podlegał wzrostowi (od 1 września 1996 r. - 94 proc., od 1 marca 1997 r. - 95
proc., od 1 września 1997 r. - 96 proc., od 1 marca 1998 r. - 97 proc., od 1
września 1998 r. - 98 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Od 1 stycznia 1999 r., na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwota ta jest równa 100 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na
ubezpieczenia społeczne.

To ważne!!!:
Ustawą z 16 lipca 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do
ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent przyznanych przed 1999 r. Zakład
rozpoczął wyrównywanie wysokości świadczeń od 1 m a r c a 2005 r. i realizuje
to zadanie według harmonogramu wynikającego z tej ustawy, rozpisanego do 2010 r.

Obowiązujące przepisy nie przewidują wyrównań za lata ubiegłe, co oznacza, iż
emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia jedynie począwszy od terminu, w
którym zgodnie z ustawą świadczenie będzie podlegało ponownemu obliczeniu z
urzędu.

"Powielany i przekazywany do sądów pozew o zapłatę nie znajduje żadnego
uzasadnienia zarówno w obowiązującym, jak i przeszłym stanem prawnym. Wprowadza
to niepokój społeczny i rozbudza płonne nadzieje emerytów i rencistów" -
tłumaczy Aleksandra Wiktorow, prezes ZUS.

Do oddziałów Zakładu w całym kraju wpłynęło do tej pory około 28 tys. wniosków
(najwięcej w oddziałach w Nowym Sączu - 17 tys. i Krakowie - 10 tys.). ZUS
podkreśla, że każda sprawa kierowana do rozpatrzenia traktowana jest
indywidualnie i dokładnie analizowana. Zalew skarg o niewłaściwe obliczanie
emerytur i rent oraz wyrównanie tych świadczeń spowodować może wydłużenie czasu
oczekiwania na decyzje.
Moje tyz ! Hehe...Temat: Legalna praca w Niemczech ?!
Nei pomalućku ustawy z planu Hausnera trafiły juz do komisyji i cekomy jako
to bee...Abo renta, abo praca ??? Nydyć cytojcie:

"Sejm skierował wczoraj do komisji nadzwyczajnej projekty nowelizacji trzech
ustaw z tzw. planu Hausnera. Najwięcej emocji wzbudził projekt związany z
podwyżkami składek ubezpieczeniowych z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych. Za odrzuceniem nowelizacji głosowało 209 posłów, tylu samo było za
skierowaniem go do prac w komisji.

Minister pracy Krzysztof Pater powiedział po głosowaniu, że "rozsądek
zwyciężył". Jego zdaniem, proponowane przez rząd podwyżki składek na
ubezpieczenie społeczne nie dotyczą najuboższych.

Pakiet przewiduje m.in. zmiany dotyczące przedsiębiorców. Rząd proponuje, by
dla około 2/3 prowadzących działalność gospodarczą żadna składka nie była
podwyższana. 63 proc. z nich będzie płaciło składkę na dotychczasowym poziomie.
Dla kolejnych 20 proc. składka nie wzrośnie więcej niż o 50 proc. Projekt
zakłada także, aby każdy, kto po raz pierwszy od 60 miesięcy rozpoczyna
działalność gospodarczą, mógł płacić 50-proc. składkę na ubezpieczenie
społeczne. Gdyby ta propozycja weszła w życie, rozpoczynający działalność
gospodarczą płaciliby 412 zł miesięcznej składki podstawowej, a obecnie jest to
minimum 1369 zł 30 groszy.

Skorygowano natomiast propozycje ograniczające możliwości dodatkowego
zarobkowania przez emerytów i rencistów. Dodatni wpływ tych zmian na budżet to
w przyszłym roku ok. 500 mln złotych. W kolejnych latach oszczędności mają być
jednak mniejsze. W nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach z FUS rząd
proponuje, aby ograniczyć możliwości zarobkowania emerytów i rencistów, gdy ich
średni miesięczny dochód przekroczy 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Według
obowiązujących przepisów próg wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Rząd
chce także, aby osoby, które uzyskały renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy, przed pobraniem renty lub emerytury musiały rozwiązać dotychczasowe
umowy o pracę. Osoby pobierające renty wdowie miałyby o 25 proc. obniżane
świadczenia, jeżeli miałyby poniżej ustawowego wieku emerytalnego, pracowałyby
zarobkowo i ich poziom dochodów przekraczałby 50 proc. minimalnego
wynagrodzenia. (PAP)

A godajom , ze u nos na Podholu nojwięcej rencistów i emerytów a przecie
syćka pracujom, ba jako...hale na swoim.
Temat: OFE - warto sprawdzić należne składki
Zludzenie które kiedys miałem że OFE cos nam dam (nawet sprawdzałem
systematycznei stan konta) dawno juz dawno u mnie prysły - jest to kolejny
stracony podatek.
Ale znalazlem na forum eksperckim:
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=1100&w=72572260&v=2&s=0
"...Żona uprawniona jest do 50% środków zgromadzonych na rachunku
zmarłego (w czasie trwania wspólnosci majatkowej), które trafią na
rachunek OFE, którego jest klientem. Jesli nie jest, OFE w którym
był współmałzonek jest zobligowane do otwarcia rachunku dla małżonki
i przekazania tych srodków. Środki te moge być wypłacone w formie
wypłaty jednorazowej, jedynie w razie:
1)złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę,
zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w
stanie spoczynku;
2)nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku
kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
3)złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969
r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w
dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej:
a)50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzednim, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1
stycznia 2002 r.,
b)150 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzednim, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia
2002 r.
Dopiero pozstała część srodków na rachunku jest wypłacana w gotówce
osobom uposazonym:
-w przypadku 1 pozostała część która zostanie wypłacana jest żonie..."
I jak to rozumiec, kto ma racje?
50% jako jednostki OFE i reszta jako gotowka dla uposażonych ?
Dzisiaj w radiu TOK FM omawiali kolejny debilny projekt wyplat z OFE - otoz
łaskawie nam rządzący pozwolą dziedziczyc cześciowo zgromadzony kapitał po
przejsciu na eme - przez okres 3 lat , przy czym nigdy nie wypłacą 100%
pozostałych niewykorzystanych srodkow - reszta tudzież calośc gdy emeryt umrze
dzień po owych 3 latach przejda do funduszu zakładu wypłacającego emerytury..
Odkładaj człowieku całe życie by na końcu prywatna (prawdopodbnie) instytucja
capneła Twoją kase..
prowadzacya udycje zadał pytanie jednemu ze zwolenników tego rozwiązania
dlaczego ten system jest przymusowy ...
Ja rozumeim ze ministrow, polityków nie interesują OFE bo to beda todla nich
jakies drobne do juz osiagneitych fortun..ale dlaczego chca okradac iednego
Kowalskiego?
PawlokTemat: >~~~~< Wiek emerytalny...?
Emerytura...Waloryzacja a konstytucja
Waloryzacja zgodna z konstytucją
Zasady waloryzacji rent i emerytur tzw. starego portfela,
uzależniające stopniowe podwyższanie świadczeń od wieku emerytów i
rencistów, są zgodne z konstytucją - uznał wczoraj Trybunał
Konstytucyjny, badając przepisy ustawy o emeryturach i rentach z
FUS.
Chodzi o osoby, które od 1 marca 1993 r. do 31 grudnia 1998 r.
otrzymały zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe, wyliczone w
oparciu o niższą kwotę bazową.
Zgodnie z ustawą budżetową z 1993 roku, ze względu na brak środków,
emerytury i renty były wyliczane w oparciu o kwotę bazową,
stanowiącą 91 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a nie 100 proc. -
jak to było wcześniej.

Od wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS w 1999 roku
świadczenia wyliczane są od kwoty bazowej w wysokości 100 proc.
przeciętnego wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o rentach i
emeryturach z FUS z 2004 roku wprowadziła dwie różne zasady
waloryzacji tych świadczeń; osobom urodzonych przed 1 stycznia 1930
kwota bazowa miała być podwyższona do 2006 roku, a urodzonym po 31
grudnia 1929 roku - do roku 2010.

TK przyznał, że ustawa nie zapewnia przyjęcia identycznej kwoty
bazowej dla wszystkich osób. Zwrócił jednak uwagę, że osoby
najstarsze stosunkowo najdłużej pobierały świadczenia w niższej
wysokości, dlatego zasadne jest, że najpierw ich świadczenia zostaną
podniesione. W ocenie TK różnicowanie wysokości świadczeń w
zależności od daty ich ustalenia może budzić wątpliwości co do
zasady konstytucyjności. - Zaskarżone przepisy mają jednak charakter
czasowy i mają na celu usunięcie pro futuro wprowadzonych
zróżnicowań, służą zatem lepszej realizacji zasady równości w
dłuższej perspektywie czasowej - zaznaczył TK. (PAP)
Temat: Renciści będą mogli zarabiać bez ograniczeń
Renciści będą mogli zarabiać bez ograniczeń
Sejm zlikwidował pułapkę rentową. Posłowie zdecydowali o zniesieniu
progów dochodowych, po przekroczeniu których dorabiający renciści i
emeryci mają obecnie zmniejszane lub zawieszane świadczenia.

- To bardzo ważne i długo oczekiwane rozwiązanie. Osobiście znam
wiele osób, które czekały na tę decyzję, ale z niedowierzaniem, że
może to się stać – powiedział tuż po obradach poseł Marek Plura.

Zmiana oznacza, że bez ograniczeń będzie można dorabiać do renty i
emerytury. Z likwidacji progów są szczególnie zadowolone osoby
pobierające rentę socjalną. Obecnie, mają one zawieszane prawo do
świadczeń już po osiągnięciu przychodu wyższego niż 30 proc.
przeciętnego wynagrodzenia. W nieco lepszej sytuacji są
tzw. „zwykli” renciści i emeryci. W ich przypadku po przekroczeniu
progu dochodowego ustalonego na 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia
świadczenie jest zmniejszane, a po przekroczeniu 130 proc. -
zawieszane. Przepisy takie skłaniają wiele osób do nieujawniania
części dochodów.

- Zlikwidowaliśmy pułapkę rentową dając tym osobom możliwość wyjścia
z szarej strefy – mówi poseł Marek Plura.

Poseł podkreśla także, że obciążenia budżetowe jakie powstaną w
wyniku tej zmiany zostaną w dłuższej perspektywie zrównoważone przez
wpływy ze składek i podatków, które będą odprowadzać pracujący
renciści i emeryci.

Likwidacja progów nie dotyczy rencistów prowadzących działalność
gospodarczą.

Propozycję zmian musi jeszcze przyjąć Senat. Jeśli tak się stanie,
limity przestaną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/28275
Temat: Profesorowie w spoczynku dostaną podwyżki
Profesorowie w spoczynku dostaną podwyżki
Profesorskie emerytury na uczelniach państwowych to około 2 tysięcy
złotych, a przeciętne wynagrodzenie profesora tytularnego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego to brutto około 4 tysięcy
złotych; przynajmniej tak jest na prestiżowym uniwersytecie, na
którym mam zaszczyt (powtarzam: mam zaszczyt!) pracować od 39 lat i
za takie pieniądze pracuję, gdyż kiedyś zdecydowałam zajmować się
zawodowo humanistyką i nadal to czynię choć za dość symboliczne
wynagrodzenie.
Oczywiście są dobrze płatne prywatne wyższe uczelnie - tam pensje i
tym samym emerytury są o wiele wyższe i ten fakt wprowadza opinię
publiczną w błąd, iż profesorowie aż tyle (!) zarabiają. W każdym
zawodzie są ludzie, którzy pracują w kilku miejscach, aby zdobyć jak
najwięcej pieniędzy, do nich należą także profesorowie wyższych
uczelni, ale nie należy tego faktu uogólniać. Robienie pieniędzy
stało się w ostatnich latach bardzo modne...a praca traktowana jako
powołanie - to dziwactwo...taki jest odbiór szerokiej publiczności.

Autorka artykułu o podwyżkach dla emerytowanych profesorów podaje,
że na publicznych uczelniach profesorskie emerytury sięgają średnio
3 - 4 tys. zł. brutto; to nie jest prawda w odniesieniu do
państwowych uczelni, to jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd.
Stąd agresywne wypowiedzi na Forum niemal naśmiewające się z
finansowych aspiracji "profesorów - karierowiczów". Chciałabym mieć
jako profesor warszawskiej wyższej uczelni 6,5 tys. zł. brutto, a
mam tylko 4,2 tys. zł. brutto (wystarcza mi to na bieżące wydatki,
nie ma mowy o oszczędnościach...) i z przerażeniem myślę o
czekającej mnie za 9 lat emeryturze. Wiem, co to znaczy dla
wiekowego profesora zwyczajnego wegetować za 2 tys. zł emerytury po
50 latach pracy na wyższej uczelni, gdyż taką Osobą w ostatnich
latach się opiekowałam - przeżyła 85 lat... Perspektywa podniesienia
profesorskich emerytur daje nam - profesorom jakiś cień nadziei na
względnie godne warunki bytowania w starości, a przecież nie każdy
może i nie każdy chce być profesorem; proszę nam nie zazdrościć, bo
nie ma czego, jeśli chodzi o warunki materialne; można nam tylko
zazdrościć pasji naukowej i zadowolenia z pracy - nawet tak marnie
opłacanej na państwowych uczelniach!Temat: IKE- dlaczego odradzają?
Do Sejmu trafił właśnie obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym. Przewiduje on możliwość odpisania od podstawy opodatkowania nawet 12
tys. zł wpłaconych na IKE lub inne dobrowolne formy zabezpieczenia emerytalnego
- informuje "Gazeta Prawna".
"Eksperci mają spore wątpliwości, czy projekt w tym kształcie ma szansę na
akceptację. Przy czym sporne kwestie będą dwie: wysokość limitu wpłat i form
oszczędzania korzystających z ulgi podatkowej. – Wszystko będzie zależało od
możliwości budżetowych – mówi Agnieszka Rowińska, kierownik ds. Produktów
Inwestycyjnych w PZU Życie.

Z szacunków przygotowanych na zlecenie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy
Ustawodawczej Razem, w zależności od poziomu zainteresowania IKE wpływ na
zmniejszenie dochodu budżetu państwa jest szacowany na 0,26–1,69 mld zł
rocznie.", czytamy w "GP".

"Zwolennicy wprowadzenia takiej ulgi podkreślają jednak, że dla osób, które będą
otrzymywały emeryturę z nowego systemu emerytalnego, będzie ona wynosiła od 40
do 60 proc. ostatnich zarobków. Wsparcie gromadzenia oszczędności emerytalnych
jest więc konieczne, szczególnie w przypadku osób najmniej zarabiających.

Z analizy prof. Tadeusza Szumlicza z warszawskiej SGH przygotowanej na zlecenie
Komitetu wynika, że właśnie ta grupa najbardziej odczuje zmiany w systemie. Na
przykład kobiety zarabiające 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia dostawały na
emeryturę w starym systemie ponad 90 proc. ostatnich zarobków. W nowym będzie to
40–60 proc. w zależności od wieku przejścia na emeryturę.", czytamy dalej.

Indywidualne Konta Emerytalne są elementem dobrowolnego III filaru systemu
emerytalnego. Uzupełniają one wypłaty świadczeń z ZUS (I filar) i OFE (II
filar). Rachunki IKE prowadzą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy
ubezpieczeniowe, banki i domy maklerskie. Niestety coraz mniej osób jest
zainteresowanych lokowaniem oszczędności na IKE. W ubiegłym roku liczba kont
spadła do około 850 tys.

Więcej na ten temat w "Gazecie Prawnej" w artykule Marcina Jaworskiego pt. "Ulga
podatkowa ożywi IKE".

źródło: Gazeta Prawna
Temat: Pytanie?
To, co Pana spotkało, to tak zwany trzeci etap windykacji - po windykacji
przedsądowej i postępowaniu sądowym następuje właśnie etap postępowania
egzekucyjnego.

Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty i zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności
wierzyciel ma otwartą drogę do rozpoczęcia egzekucji należności. Konsekwencją
skierowania sprawy do komornika jest nie tylko przymusowe ściągnięcie
należności, ale także obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami postępowania
egzekucyjnego. Komornik wraz z egzekwowaną należnością ściąga bowiem swoje
wynagrodzenie w postaci tzw. opłaty egzekucyjnej, która zasadniczo wynosi 15%
wartości dochodzonego świadczenia (nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż
trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), a w
przypadku egzekucji z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę opłata ta
wynosi 8%.

W toku egzekucji wierzyciel wskazuje komornikowi sposób w jaki ma być ona
prowadzona. Oznacza to, że wierzyciel może zlecić komornikowi np. zajęcie
wynagrodzenia, czy zajęcie i zbycie nieruchomości. Jednak nie wszystkie
składniki majątku dłużnika podlegają egzekucji. O tym czego nie może zająć
komornik mówią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Najczęściej egzekucja
prowadzona jest z rachunków bankowych, ruchomości (sprzęt RTV i AGD),
wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty, wierzytelności, a także
nieruchomości (mieszkań, gruntów, domów). Majątek dłużnika może być sprzedany w
drodze licytacji publicznej przeprowadzonej przez komornika.

Bardzo dużo dłużników ma problemy podobne do Pańskich, często wynikające z
nieznajomości przepisów, etapów windykacji czy też uprawnień komornika lub
windykatora. Dlatego warto skonsultować się bezpłatnie z ekspertem, taką
możliwość daje serwis edukacyjny Naszedlugi pl. Pomoc można też znaleźć w
Poradniku Dłużnika, również dostępnym w serwisie.

Powodzenia


Strona 1 z 3 • Wyszukano 141 wyników • 1, 2, 3